पुराना ग्राहकहरु जसको सर्वश्रेष्ठ बचत योजनामा पहिला देखि नै खाता  भने नयाँ थप गरएिका सुवधिाहरु सो ग्राहक समुहले कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ?

पुराना ग्राहकहरुले थप गरिएका सुविधाहरु स्वतः प्राप्त गर्नहुन्छ तर थप इच्छाएका  व्यक्तिका लागी बीमा सुविधाको सम्वन्धमा ग्राहकले इच्छाएका व्यक्तिको विवरण बैंकलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ 


ग्राहकले Scheme Conversion गरी सर्वश्रेष्ठ बचत खाताहरुमा आएकोअवस्थामा विभिन्न सेवा सुविधाहरुको शुल्कमा कसरी छुट प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ? 

Scheme Transfer को मिति अगाडि यदि ग्राहकले सेवा वापतको शुल्क तिरीसकेको अवस्थामा आगामी वर्षहरुमा लाग्ने शुल्क मिनाह हुनेछ र शुल्क नतिरेको अवस्थामा सोही वर्ष देखि सेवा शुल्क मिनाह हुनेछ ।


ग्राहकको खाता पहिले रहेको अवस्थामा, Existing ग्राहकले यो खाताको लाभ कसरी लिन सक्छन् ? 

खातामा पर्याप्त मौज्दात जम्मा गरे पश्चातः एन आई सी एसिया बैंकको जुनसुकै शाखामा गएर Scheme Transfer Form भरेर वा  i-Serve Platform बाट Scheme Transfer को Request  गरेर सर्वश्रेष्ठ बचत खाताहरुको लाभ लिन सक्नुहुन्छ । i-Serve Platform MoBank तथा Website मा पनि उपलब्ध छ ।


सर्वश्रेष्ठ बचत खातामा Scheme Change/Transfer गर्दा शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन ? 

सर्वश्रेष्ठ बचत खातामा Scheme Change/Transfer गर्दा शुल्क  लाग्दैन  


Published Fixed Deposit Interest Rate मा व्याजमा थप -Premium) दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

मुद्दती खातामा Published Interest Rate मा थप व्याज -Premium) राष्ट्र बैंकको नीति नियम अनुसार दिन मिल्दैन